โครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างทบ.

ในพื้นที่จ.ปราจีนบุรี

 

              หน่วยรับผิดชอบโครงการบ้านธนารักษ์ฯ, ผู้บริหารโครงการ

                   มทบ.12 ได้จัดทำ “โครงการบ้านธนารักษ์เพื่อข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี” และแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา, คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

                       1.1  คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย

                             1.1.1 พล.อ.ฤทธิไกร  อุ่นพันธ์                         เป็น กรรมการที่ปรึกษา

                             1.1.2 ผวจ.ปราจีนบุรี                                      เป็น กรรมการที่ปรึกษา

                             1.1.3 เจ้าพนักงานที่ดิน จ.ปราจีนบุรี                     เป็น กรรมการที่ปรึกษา

                             1.1.4 ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี                           เป็น กรรมการที่ปรึกษา

                             1.1.5 ผู้อำนวยการแขวงการทาง จ.ปราจีนบุรี       เป็น กรรมการที่ปรึกษา                                         

                             1.1.6 นายก อบต.บ้านพระ                               เป็น กรรมการที่ปรึกษา

                       1.2 คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

                             1.2.1 ผบ.มทบ.12                                          เป็น ประธานกรรมการ

                             1.2.2 ผบ.พล.ร.2 รอ.                                      เป็น รองประธานกรรมการ

                             1.2.3 ผบ.ร.2 รอ.                                           เป็น กรรมการ

                             1.2.4 ผบ.ป.2 รอ.                                          เป็น กรรมการ

                             1.2.5 เสธ.มทบ.12                                        เป็น กรรมการ/เลขานุการ

                             1.2.6 หก.กกพ.มทบ.12                                 เป็น กรรมการ/ผช.เลขานุการ

                             1.2.7 นสก.มทบ.12                                      เป็น กรรมการ/ผช.เลขานุการ

                             1.2.8 น.ธุรการและกำลังพล มทบ.12                เป็น กรรมการ/ผช.เลขานุการ

                       1.3 คณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย

                             1.3.1 ผบ.มทบ.๑๒                                       เป็น ประธานกรรมการ

                             1.3.2 รอง ผบ.มทบ.๑๒(๑)                            เป็น รองประธานกรรมการ

                             1.3.3 รอง ผบ.มทบ.๑๒(๒)                            เป็น รองประธานกรรมการ

                             1.3.4 เสธ.มทบ.๑๒                                      เป็น รองประธานกรรมการ

                             1.3.5 รอง เสธ.มทบ.๑๒(๑)                           เป็น กรรมการ

                             1.3.6 รอง เสธ.มทบ.๑๒(๒)                           เป็น กรรมการ

                             1.3.7 หก.กกบ.มทบ.๑๒                               เป็น กรรมการ

                             1.3.8 หก.กกร.มทบ.๑๒                                เป็น กรรมการ

                             1.3.9 ฝยย.มทบ.๑๒                                     เป็น กรรมการ

                             1.3.10 หก.กกพ.มทบ.๑๒                              เป็น กรรมการ/เลขานุการ

                             1.3.11 นสก.มทบ.๑๒                                   เป็น กรรมการ/ผช.เลขานุการ

                             1.3.12 น.ธุรการและกำลังพล มทบ.๑๒            เป็น กรรมการ/ผช.เลขานุการ

                             1.3.13 นายสิบกำลังพล กกพ.มทบ.๑๒            เป็นเจ้าหน้าที่แผนกเลขานุการ

  1. พื้นที่ที่ตั้งโครงการฯ ใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของ ทบ. แปลง น.ส.ล.เลขที่ 334/2498 ท้องที่ หมู่ที่ 7 บ้านเนินดินแดง ต.บ้านพระ อ.เมืองจ.ปราจีนบุรี เนื้อที่ 33-1-93 ไร่ เป็นพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการฯ (พื้นที่โครงการฯ ตั้งอยู่ห่างจากค่ายจักรพงษ์ ประมาณ 4.5 กิโลเมตร, ห่างจากค่ายพรหมโยธี ประมาณ 1 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 320)

      

การก่อสร้างแบ่งเป็นแปลงๆ ละ 70 ตารางวา จำนวน 128 แปลง

สัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ

- ข้าราชการทหาร และลูกจ้างกองทัพบก  70%

- ข้าราชการพลเรือน  30% 

บ้านที่ก่อสร้างในโครงการฯ มี 3 แบบ

                   แบบ A : แบบราชาวดี  เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น พื้นที่ใช้สอย 175 ตารางเมตรราคาหลังละ 1,750,000 บาท จำนวน 74 หลัง

 แบบ B : แบบลีลาวดี  เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย ๑๐๔.๔๐ ตารางเมตรราคาหลังละ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน 34 หลัง

 

                   แบบ C : แบบรัตนาวดี เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพื้นที่ใช้สอย 71.25 ตารางเมตร ราคาหลังละ 650,000 บาท จำนวน 20 หลัง

                    

 

  1. การดำเนินการของบริษัทก่อสร้าง (บริษัทรับเหมาก่อสร้างฯ  หน่วยได้คัดเลือก กิจการร่วมค้า บริษัทคะตะอาคิเทคส์ จำกัด และบริษัทเทพประทานสิน จำกัด) ได้ดำเนินก่อสร้างดังนี้.-

                         3.1 งานสาธารณูปโภค

                                3.1.1 งานระบบไฟฟ้าและประปา                    

                                3.1.2 ระบบระบายน้ำ                                

                                3.1.3 ถนนภายในโครงการฯ

                                3.1.4 รั้วโครงการฯ