ด้วย ในวันที่ 26 ธ.ค.58  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ  ทรงเป็นประธานงานรำลึกวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ทรงเปิดโรงเรียนายร้อยชั้นมัธยม ณ รร.จปร., เสด็จฯไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจกรรมของครูและนักเรียน โรงเรียน
ปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ และ เสด็จฯไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจกรรมของโรงเรียนวัดท่าชัย จ.นครนายก
ด้วยในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) และเสด็จทอดพระเนตร บริษัทนาทวีเทคโนโลยี จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา