ประวัติค่าย

 

ประวัติค่ายจักรพงษ์ และภารกิจของมณฑลทหารบกที่ 12

Chakrabongse Bhuvanadh

เดิมจังหวัดปราจีนบุรี มีกรมทหารราบที่ ๑๙  เป็นหน่วยทหาร ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ครั้น พ.ศ. ๒๔๖๐ จอมพลสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ  พระราชโอรสของ พระบาทสมเด็จ    พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระศรีพัชรรินทราบรมราชินีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก ในขณะนั้นได้เสด็จมาทรงตรวจกิจการทหาร ณ จังหวัดปราจีนบุรี และได้ทรงพิจารณาเห็นว่า พื้นที่บริเวณดงพระราม ฝั่งตรงข้าม กรมทหารราบที่ ๑๙ มีลักษณะภูมิประเทศเหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งหน่วยทหารจึงได้ โปรดให้ย้ายกรมทหารราบที่ ๑๙ จากริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงมาตั้ง ณ บริเวณดังกล่าวเป็นหน่วยแรก ต่อมาพระองค์ ได้เสด็จมากระทำพิธีเปิดค่าย เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๖๒ โดยทรงประทานเครื่องหมายประจำพระองค์ คือ " จักร กับ กระบอง " ให้เป็นสัญลักษณ์ประจำค่าย และให้ถือนามว่า " ค่ายจักรพงษ์ " ซึ่งนับว่าเป็นค่ายทหาร แห่งแรก (แบบตะวันตก) ของกองทัพบกOpen-1

          ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๒ ครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งค่ายจักรพงษ์ ชาวค่ายจักรพงษ์ จึงมีความเห็นว่าสมควรจัด สร้างพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นอนุสรณ์ ให้ชาวค่ายจักรพงษ์ ได้ระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้ร่วมกันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระอนุสาวรีย์ดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๒ ตรงกับขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปี ปีชวด และเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๕ ตรงกับขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีระกา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทรงประกอบพิธีเปิด พระอนุสาวรีย์ดังกล่าว อย่างเป็นทางการ

 

 

COA of Chakrabongse
การจัดตั้งหน่วยทหารในค่ายLogo-1จักรพงษ์
          เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ กองทัพบก มีคำสั่งย้าย กองบัญชาการฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้ จาก ที่ตั้งเดิม จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าที่ตั้งใหม่ ณ ค่ายจักรพงษ์
          เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๑ กองทัพบก มีคำสั่งเปลี่ยนชื่อจาก กองพลที่ ๙ เป็น กองพลที่ ๒ และ กองบัญชาการฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้เป็น กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒ โดยให้ขึ้นการบังคับบัญชากับ กองทัพภาคที่ ๒ (นครราชสีมา) มีเขตรับผิดชอบตั้งแต่ จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และ ฉะเชิงเทรา
          เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐ กองทัพบกมีคำสั่งให้ยุบ มณฑลทหารบกที่ ๒ และ กองพลที่ ๒
          เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓ กองทัพบกมีคำสั่งให้จัดตั้ง มณฑลทหารบกที่ ๒ และ กองพลที่ ๒ ขึ้นใหม่ พร้อมกับให้ขึ้นการบังคับบัญชากับ กองทัพภาคที่ ๑ (กรุงเทพฯ)
          เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ กองทัพบก ขยายเขตรับผิดชอบของ มณฑลทหารบกที่ ๒ ออกไปจากเดิมถึง จังหวัดจันทบุรี, ระยอง และ ตราด
          เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ กองทัพบก มีคำสั่งยุบกองพลที่ ๒ คงเหลือแต่มณฑลทหารบกที่ ๒ จากนั้นเป็นต้นมา มณฑล    ทหารบกที่ ๒ คงปฏิบัติภารกิจหน้าที่มาจวบจนปัจจุบัน โดยได้รับคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อเป็น มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ตาม อจย.หมายเลข ๕๑ – ๒๐๑ (๕ ส.ค.๓๑) มีภารกิจดังนี้

๑. ภารกิจ
๑.๑ บังคับบัญชาจังหวัดทหารบก และกำลังพลประจำถิ่นของกองทัพบก ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
๑.๒ รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมทั้ง การศาลทหาร การคดี และ การเรือนจำ
๑.๓ ดำเนินการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่
๑.๔ สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่
๑.๕ ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการป้องกันประเทศ

๒.การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกองทัพภาค
จากอดีตถึงปัจจุบัน มีผู้บัญชาการ รวมทั้งสิ้น ๔๒ คน และมีหน่วยทหารตั้งอยู่ภายในค่ายจักรพงษ์ คือ ร.๒ รอ., ร.๒ พัน.๑ รอ., ร.๒ พัน.๒ รอ., ป.พัน.๒ รอ., ช.พัน.๒ รอ.ร้อย.๔, ร้อย.บ.พล.ร.๒ รอ. และ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี

 

ปัจจุบันมี พลตรี ประวิตร ฉายะบุตร เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒

MTB12-1