สถานที่สำคัญ

อนุสาวรีย์วีรไทยประวัติความเป็นมาอนุสาวรีย์วีรไทยแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อ ๘ ธ.ค.๒๔๙๒โดย พล.ต.ครวญ สุทธานินทร์ ซึ่งเป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒ เพื่อสนองตอบนโยบายของกองทัพบก เนื่องจากทหารไทยได้ทำการรบพุ่งกับทหารแถบอ่าวตังเกี๋ย ในกรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศส และสงครามมหาเอเชียบูรพาในปี พ.ศ.๒๔๘๓–๒๔๘๔ โดยมี พล.อ.มังกร พรหมโยธี เป็นแม่ทัพภาคบูรพา ได้นำทหารไทยสู้รบ จนกระทั่งทหารเสียชีวิตทั้งหมด ๗๖๐ คน ต่อมา พล.อ.มังกร พรหมโยธี ได้เสียชีวิตลง ทางญาติโดยความเห็นชอบของทางราชการจึงได้นำอัฐิ มาบรรจุไว้ จึงรวมอัฐิทั้งหมด ๗๖๑ คน อนุสาวรีย์แห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้กับศาลเจ้าพ่อต้นกระบก ภายในค่ายจักรพงษ์ ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี