สถานที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมาอนุสาวรีย์กรมพระตำราคือ เทวรูปปั้นที่ได้นำมาจากวัดแก้วพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อครั้งสร้างพระอุโบสถปี พ.ศ.๒๔๕๖ ซึ่งเดิมนั้นเป็นเทวรูปที่เจ้าอาวาสได้สร้างขึ้นโดยจำลองแบบมาจากเขมร เพื่อประดับไว้ที่กำแพงพระอุโบสถ และเมื่อสมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาตรวจกิจการสงฆ์ ที่มณฑลปราจีนบุรี ได้มาพบเห็นเทวรูปดังกล่าว ประดิษฐานอยู่บนขอบกำแพง พระอุโบสถ ซึ่งไม่เป็นการสมควร เพราะเป็นการดูหมิ่นศาสนาพราหมณ์ ที่นับถือเทวรูป จึงได้แนะนำให้นำออกไปไว้ในสถานที่สมควร เมื่อจอมพลสมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ ฯ ทรงตั้งค่ายเรียบร้อยแล้ว ทรงรับสั่งให้ ร.อ.ขุนโยธาชำนิ นายทหารฝ่ายยุทธโยธา นายงานก่อสร้างค่ายฯ นำเทวรูปดังกล่าวมาสร้างเป็นอนุสาวรีย์กรมพระตำรา มีพระประสงค์ที่จะให้ชาวไทยได้รู้ว่า ทูลกระหม่อมได้ทรงปรับปรุง กิจการทหารใหม่ โดยได้ขยายหน่วยทหารระดับใหญ่ขึ้นที่ต่างจังหวัด ไม่ควรให้แออัดอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯ เท่านั้น และเป็นหน่วยตัวอย่างเป็นต้นคิดต้นแบบตำหรับตำรา เพราะตำราแปลว่า ตัวอย่าง แบบอย่าง หรือแบบธรรมเนียม