สถานที่สำคัญ

พระอนุสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถกรมหลวงพิศณุโลกประชานารถประวัติการสร้าง  เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ ครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งค่ายจักรพงษ์ ชาวค่ายจักรพงษ์จึงมีความเห็นว่า สมควรจะสร้างพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ชาวค่ายจักรพงษ์   ได้รำลึกถึง พระองค์ท่านและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของชาวค่ายจักรพงษ์ ที่มีต่อพระองค์ท่าน  ในฐานะที่ พระองค์เป็นผู้ประทานกำเนิดค่ายจักรพงษ์ และได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานอนุสาวรีย์ เมื่อ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๒ โดย จอมพล ถนอม กิตติขจร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางมาเป็นประธานและได้มอบให้กรมศิลปากรออกแบบปั้นหล่อพระรูปขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง ทรงเครื่องแบบเต็มยศจอมพล   ใช้งบประมาณในการหล่อพระรูปเป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เงินจำนวนนี้ได้มาจาก การบริจาคของคณะทหารค่ายจักรพงษ์   และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป ๒๑,๖๐๐ บาท หม่อมเอริสะเบ็ธ จักรพงษ์ และหม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ บริจาคร่วมด้วย ๕๓,๔๐๐ บาท จอมพลถนอม กิตติขจร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมบริจาค ๕,๐๐๐ บาท    การหล่อพระรูปได้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ และทางมณฑลทหารบกที่ ๒ ได้เชิญมาประดิษฐานฯ บนฐานพระอนุสาวรีย์ฯ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นการเรียบร้อย และเมื่อวันอังคารที่ ๑๓  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๕   มณฑลทหารบกที่ ๒ ได้กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทรงประกอบพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์