สถานที่สำคัญ

พิพิธภัณฑ์ทหารค่ายจักรพงษ์ประวัติการสร้างในปี พ.ศ.๒๔๖๑  จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถกรมหลวง  พิศณุโลกประชานารถ  ได้ทรงพิจารณาเห็นว่า  การวางกำลังของหน่วยทหารในขณะนั้นไม่สู้จะเหมาะสมกับสถานการณ์ทางทหาร  จึงได้พิจารณาเลือกเอาบริเวณ   ดงพระราม  ซึ่งเป็นป่าทึบ เหมาะสมกับการตั้งค่ายทหาร  และได้มอบหมายให้   ร.อ. ขุนโยธาชำนิ  เป็นนายงานก่อสร้าง และสร้างค่ายเสร็จในปี  พ.ศ.๒๔๖๒โดยพระองค์ได้ทรงประกอบพิธีเปิดค่ายทหารแห่งนี้ อันเป็นค่ายทหารแห่งแรกของกองทัพบกเมื่อ ๑๔ ต.ค.พ.ศ.๒๔๖๒  และได้ทรงประทานชื่อค่ายว่า  “ค่ายจักรพงษ์” ต่อมาในปี  พ.ศ.๒๔๖๘ ได้สร้างตึกกองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒ ขึ้นภายหลังได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒  เมื่อ  ๑๒ ก.ค.๒๕๓๓  ตาม  อจย.  หมายเลข  ๕๑–๒๐๑(๕ ส.ค.๓๑) พิพิธภัณฑ์ทหารค่ายจักรพงษ์  เกิดขึ้นจากแนวความคิดริเริ่ม ของ  พล.อ.จรวย  วงศ์สายัณห์  เสธ.ทบ.  (ตำแหน่งในขณะนั้น) โดยมีแนวความคิดว่า  มณฑลทหารบกที่ ๑๒ นั้น เป็นที่ตั้งค่ายทหารแห่งแรกของกองทัพบก  และเป็นแบบอย่างในการตั้งค่าย  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ประกอบกับ มีวีรกรรม ในสงครามอินโดจีนฝรั่งเศส   และสงครามมหาเอเชียบูรพา  นอกจากนี้ ภายในค่ายจักรพงษ์ และยังมี ปูชนียสถาน  อาคารสถานที่  อุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์  ในสมัยโบราณ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  ไว้ให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า  และเพื่อเป็นเกียรติประวัติของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ได้ขออนุมัติ ทบ. ผ่าน ทภ.๑ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ทหารขึ้น โดยใช้อาคารกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒  (หลังเก่า  สร้างเมื่อปี ๒๔๖๗  รูปแบบอาคารยุโรป)  ดำเนินการตามคำสั่งกองทัพบก  พ.ศ.๒๕๐๐  ให้หน่วยงานระดับกองพันขึ้นไปที่ขึ้นตรงกองทัพบก  ดำเนินการเขียนประวัติ และจัดพิพิธภัณฑ์ ทหารสำหรับหน่วย เพื่อจัดแสดงประวัติหน่วย  โบราณวัตถุ  ยุทโธปกรณ์  และวิวัฒนาการของ แต่ละหน่วย  นำมาจัดแสดงในห้องพิพิธภัณฑ์  เพื่อบริการความรู้แก่ข้าราชการภายในหน่วย และบุคคลทั่วไป กรมศิลปากร จึงประกาศขึ้นทะเบียน อาคารกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒  (หลังเก่า)  เป็นโบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์   ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๐  ตอนที่ ๑๗๔ ลง  ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๓๖  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒ กันยายน  ๒๕๓๖